Witamy na stronie www.babachan.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza strona i prezentowane na niej treści są przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z branży medycznej.

Oświadczam, że jestem specjalistą w dziedzinie stomatologii lub jestem osobą związaną zawodowo z branżą medyczną.

Sklep internetowy

Sklep internetowy

1. Administratorem moich danych osobowych jest „BABACHAN” Edward Babachanian, adres: ul. Pomorska 35 lok. 2/P, 85-046 Bydgoszcz. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogę skontaktować się z Administratorem danych za pomocą poczty pod adresem wskazanym w pkt 1.

3. Administrator danych przetwarza moje dane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Zakres świadczenia usługi obejmuje:

a. zakładanie i zarządzanie kontem klienta,

b. obsługę i wysyłkę zamówień,

c. obsługę zwrotów towarów,

d. obsługę reklamacji oraz innych zgłoszeń,

e. kontaktowanie się z klientem,

f. monitorowanie aktywności klientów oraz przeglądanych treści,

g. prowadzenie działań marketingowych, w tym wysyłki newsletteru,

h. obsługę płatności,

i. windykację należności oraz prowadzenie postępowań sądowych,

j. archiwizację danych.

4. Moje dane osobowe będą przekazane do Biura Usług Rachunkowych i Doradztwa Podatkowego „KRYST” K. Czmochowska, B. Czmochowski i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Bydgoszczy. Ponadto Administrator danych może przekazywać dane osobowe kancelarii prawnej, z którą współpracuje, kurierom oraz podmiotom obsługującym systemy płatności: PayPal, Przelewy24,Paynow

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lata, licząc od końca roku, w którym nastąpiło zakończenie realizacji zamówienia. Adres-email podawany w celu wysyłki newsletteru będzie przetwarzany do momentu usunięcia go przez klienta z bazy. Biuro Rachunkowe, o którym mowa w pkt. 4, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, będzie przetwarzać moje dane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym. Kancelaria prawna może przetwarzać dane do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

6. Przysługują mi następujące prawa:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania swoich danych;

c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e. prawo do przenoszenia danych;

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Przetwarzanie danych osobowych nie następuje w sposób zautomatyzowany.

8. Podanie danych jest warunkiem realizacji zamówienia. W przypadku niepodania tych danych, świadczenie usługi będzie niemożliwe.